Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Ami­kor a Char­lie Fir­pót ala­kító Bud Spen­cer Balázs Pali paró­kát ölt, Ramón Ser­rano mezébe bújik (akiből a magyar vál­to­zat­ban valami külö­nös okból a leg­hí­re­sebb spa­nyol son­ka­fajta, Jamón Ser­rano lett) és a kezére kötö­zött, leg­in­kább motor­sár­védőre emlé­kez­tető „ütő­vel" ugra­bug­rál egy óri­ási akvá­ri­um­szerű csar­nok­ban, hogy Zsu­ga­bu­bus öccsé­vel meg­tíz­sze­rez­zék a pénzt, amit az öre­gedő Ser­ra­nóra tet­tek. Na, annak a csar­nok­nak a kicsi­nyí­tett mása mel­lett ültünk ott Linzoainban!

A Spen­ce­rék által Mia­mi­ban űzött sport a Jai Alai (ami basz­kul valami olyas­mit jelent, hogy Vidám Ünnep), és az ame­ri­ka­ni­zált vál­to­zata egy hagyo­má­nyos baszk lab­da­já­ték­nak, a leg­in­kább nagy­pá­lyás fal­lab­dára emlé­kez­tető pelotának, ami az útba eső pelo­ta­pá­lyák (helyi nevü­kön fron­tónok) szá­mát tekintve szem­mel lát­ha­tóan nagy nép­szerű­ség­nek örvend errefelé.

A sport ere­dete amúgy – mint ahogy az a basz­kok­kal kap­cso­lat­ban gyak­ran meg­esik – meg­le­hető­sen ködös. Egye­sek sze­rint a spa­nyo­lok az azté­kok­tól össze­lo­pott arannyal hoz­ták haza az Újvi­lág­ból, mások azon­ban kizá­ró­lag a basz­kok­nak tulaj­do­nít­ják a kiala­ku­lá­sát. Sze­rin­tük amíg a szom­széd fran­ciák a jóval ele­gán­sabb tenisz fel­ta­lá­lá­sá­val fog­la­la­tos­kod­tak, ők a hír­ne­vük­höz mél­tóan egy sok­kal fér­fi­a­sabb játé­kot űztek. Nem sze­pa­rál­ták el háló­val az ellen­fe­le­ket egy­más­tól, hanem ugyan­azon a tér­fé­len küzdve puszta kéz­zel csap­kod­tak fal­hoz egy lab­dát, amire állí­tó­lag ele­inte meg­tette egy zsi­nór­ral szo­ro­san kör­be­te­kert hagyma is. Az 1700-​​as évek­ben a spa­nyo­lok aztán haza­lop­ták – ha talán magát a játé­kot nem is – a gumit, ami olyan­nyira fel­pör­gette a játék mene­tét, hogy a pelo­tá­nak azóta sok vál­to­zata kiala­kult: van egy-​​, két– és három­fa­las, játsz­ható pusz­ta­kéz­zel, külön­böző pingpongütő-​​szerű faütők­kel, egy laza húro­zású teniszütő féle­ség­gel és egy chis­terre nevű íves, vesszőből font „kosár­ral” is, ami­lyet Bud Spen­cer is hasz­nált a filmben.

85/382

Hozzászólások (3):

  1. Magor

    Mond­jad! Jó nagy kitérők­kel mész S.d.Compostellába.

  2. Gabi

    Mond­jad!

  3. Anonymus

    Mond­jad!

Szólj hozzá!