Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Nyil­ván­való volt tehát, hogy Krup­nyek meg­gon­dolta magát, vagy ha még­sem, hát már én nem akar­tam olyas­va­la­ki­vel útnak indulni, aki min­den kanyar­nál nya­va­lyog nekem, hogy nehéz a háti­zsák, meg fáj a lába. A nyár pedig egyre csak köze­le­dett. Már épp kezd­tem bele­nyu­godni, hogy még­is­csak egye­dül kell majd végig­ván­szo­rog­nom azt a 800 kilo­mé­tert, ami­kor május ele­jén, egy pén­tek dél­után Éva fel­dúl­tan jött haza a munkahelyéről.

– Ele­gem van! – hup­pant le mel­lém a kony­ha­asz­tal­hoz, és rágyúj­tott egy cig­ire. – Hét­főn felmondok!

– Hohó! – néz­tem fel az asz­talra kite­rí­tett Spa­nyol­or­szág tér­képből, amit a név­na­pomra kap­tam tőle. – Ezt azért kicsit job­ban át kéne gondolni...

– Nincs ezen mit átgon­dolni – fújta ki a füs­töt. – Már haza­felé eldöntöttem.

Egy dara­big kínos csönd­ben ültünk, Éva tovább füs­töl­gött, én pedig úgy tet­tem, mintha a tér­ké­pet tanulmányoznám.

– Miért nem jössz el velem a Cami­n­óra? – kér­dez­tem végül. – Min­den­hol azt írják, hogy ez az út ilyen meg olyan klassz cso­dá­kat tesz, meg meg­oldja min­den prob­lé­má­dat. Ha ez igaz, kéretőzz el a főnö­ködtől arra a 40 napra. Ha elen­ged, elme­gyünk Spa­nyol­or­szágba, végig­gya­lo­gol­juk a Cami­nót, és mire haza­érünk tudni fogod, hogy tény­leg fel akarsz-​​e mondani.

– És ha nem enged el?

– Akkor fel­mon­dasz, és gya­log­lás köz­ben leg­alább majd lesz időd kita­lálni, hogy mihez kezdj magad­dal miután haza­ér­tünk – mond­tam, és lelki sze­meim előtt már lát­tam is, ahogy egy vad­vi­rá­gos réten fek­szünk, Éva csípő­jére száll egy pil­langó, és sze­rel­me­sen (én macsó­san) össze­nézve mind­ket­ten másra gondolunk.

5/382

Hozzászólások (12):

 1. Magor

  Mond­jad!

 2. drumkri

  Mond­jad!

 3. drumkri

  Mond­jad! még ma!

 4. Gabi

  Mond­jad! Gyorsan!

 5. Gabi

  Mond­jad!

 6. drobszi

  Mond­jad hááááááááááááát!!

 7. Magor

  Mond­jad! Ha te is aka­rod mondani.

 8. geriku

  Mond­jad!

 9. zsóka

  Mond­jad!

 10. Szia! Örü­lök hogy meg­ta­lál­tam az útról szóló írá­so­dat, 2014 a Camino éve lesz szá­momra. Üdv imicu Pécsről.

 11. Szia!
  Én is örven­dek.
  A Cami­n­óra való fel­ké­szü­lés­hez pedig min­den jót kívá­nok. Ha ezen túl vagy, már semmi sem áll­hat utadba, és min­den bizonnyal éle­ted egyik leg­jobb mókája vár rád.
  Üdv:
  Zoli

 12. Erzsébet Schmidt

  Nagy­pa­pá­ról uno­kára öröklő­dik a csil­la­gá­szat sze­re­tete! Gra­tu­lá­lok! Nagy lehet az öröm!

Szólj hozzá!