Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

– Bare­foot­tal? – néz­tem elké­pedve. – Már úgy érted, hogy egy mezít­lá­bas fickó?

– Úgy ám! – bólin­tott a svájci, és lefo­ga­dom arra gon­dolt, hogy vajon hogy lehet, hogy mi sosem talál­ko­zunk senkivel.

Bár a lovas magya­rok­hoz nem volt sze­ren­csénk, más­nap egy El Burgo Ranero nevű falu­ban egy­szer csak egé­szen várat­la­nul ott állt előt­tünk Bare­foot. Pon­to­sab­ban ült, az alber­gue előtti padon, mel­lette a háti­zsákja a föl­dön, és épp azzal fog­la­la­tos­ko­dott, hogy a fel­felé for­dí­tott, szinte tel­je­sen feke­tére koszo­ló­dott, kér­ges szélű tal­pá­ból apró kavi­cso­kat és fada­ra­bo­kat sze­de­ge­tett ki, – épp úgy, mint ahogy azt mi is tet­tük időn­ként, csak a cipőtalpunkból.

Olyas­fajta fic­kó­nak tűnt, akit még a kikö­zö­sí­tet­tek klub­já­ból is foly­ton kikö­zö­sí­te­nek, és lehe­tet­len volt róla eldön­teni, hogy zseni vagy bolond, bár Ben sze­rint ez egy­ál­ta­lán nem volt két­sé­ges. Nem tehe­tek róla, de az ilyen fazo­nok vala­hogy min­dig auto­ma­ti­ku­san elnye­rik a szim­pá­ti­á­mat. Így lepa­kol­tunk a pad mellé, és amíg Éva és Ben elug­rot­tak keresni egy bol­tot, én óva­to­san mellé olda­log­tam, hogy szóba ele­gyed­jek vele.

Nagyon erős akcen­tus­sal, de válasz­té­ko­san elme­sélte ango­lul, hogy Som­port­ból indult (ami a másik ága a Pire­ne­u­sok­ból Puente La Rei­náig vezető sza­kasz­nak), és azért mezít­láb, mert „az ember lába alap­vetően nem cipőre van tervezve”.

– Fogad­junk, hogy ami­kor meg­állsz pihenni, az első dol­god, hogy leve­szed a cipőd – mondta, és a poros Win­kem felé bökött a fejével.

– Való­ban.

– Na miért? – nézett rám kihívóan.

235/382

Hozzászólások (12):

 1. Juszti

  Igen! Mond­jad !!!!

 2. Juszti

  Ha csak egye­dül kérem, akkor nem folytatod?

 3. Anonymus

  Mond­jad!

 4. Katalin

  Mond­jad!

 5. Anonymus

  Mond­jad tovább!!

 6. Anonymus

  Sosem tudom meg a végét !?

 7. Szia Juszti!

   

  Nem attól függ, hogy mikor foly­ta­tom, hogy egye­dül kéred-​​e, vagy töb­ben, hanem attól, hogy éppen mennyi időm van rá.

   

  Napi egy oldalra törek­szem, de sok­szor ezt sem tudom tar­tani. Tudom, hogy ide­ge­sítő, de ez van.

   

  A végét meg­tu­dod, de majd csak tavasszal, ugyanis bő 100 oldal még hátravan.

 8. Juszti

  Sosem fogom meg­tudni a végét ? Haza sem jöttetek?

 9. Juszti

  Bocsi nem siet­tetni akar­ta­lak, de nagyon élvez­tem az olvasást!Jól szó­ra­koz­tam. Várom tavasszal a foly­ta­tást!! Köszi !
  Szia
  Juszti

 10. Kati

  Hiá­nyo­lom a fotókat.Annyi szép­ség van arrafelé!

 11. Magor

  Az út fele még hátra van. Mond­jad csak.

 12. Juszti fél­re­ér­tette, amit írtam. Nem tavasszal foly­ta­tom, hanem szo­kás sze­rint (majd­nem) min­den nap.

   

  A fotó­kat én is hiá­nyo­lom erről a sza­kasz­ról. Majd Pon­fer­ra­dá­ban kide­rül, hogy mi lett velük.

Szólj hozzá!