Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

– Nála­tok van­nak világ­örök­ségi helyek? – kér­dezte, és most raj­tunk volt a sor, hogy zavar­ban legyünk, ugyanis a pécsin kívül fogal­munk sem volt, hogy mi lehet még a lis­tán. – Már­mint olyan, ami­hez nem kell gya­lo­golni – tette hozzá gyorsan.

Azóta per­sze ennek is utá­na­néz­tem. Magyar­or­szá­gon 8 neve­ze­tes­ség sze­re­pel az UNESCO lis­tán: Buda­pest (Duna-​​part, Budai Vár, And­rá­ssy út, és a Mil­len­ni­umi föld­alatti), az Agg­te­leki cseppkő­bar­lang, a Fertő-​​tó, Hol­lókő, Hor­to­bágy az összes osto­rát pat­tog­tató bőga­tyás csi­kó­sá­val együtt, a Pan­non­halmi Apát­ság, a Tokaji bor­vi­dék és a már emlí­tett pécsi óke­resz­tény sírkamrák.

Még jó ideig beszél­get­tünk, így már éjfél is elmúlt mire Évá­val bemász­tunk a sátorba, az inkább csak udva­ri­as­ság­ból tett meg­hí­vá­sun­kat sze­ren­csére hajt­ha­tat­la­nul vissza­uta­sító Ben pedig végig­gör­gette a sátor mel­lett az irigy­lésre mél­tóan önfel­fújó derékalját.

– Ez az igazi! – hal­lot­tuk, ahogy kint biz­tatja magát. – A sza­bad ég alatt aludni...

Hamar elcsen­de­sed­tünk, és pár perc múlva már alud­tam is, ám leg­szebb álmom­ból egy­szer csak arra ébred­tem, hogy kint orkán tom­bol, ami­nek a dübör­gé­sén át valaki két­ség­be­eset­ten szólongat.

SZULTÁN! – így hívott Ben miután több­szöri pró­bál­ko­zás után is kép­te­len volt meg­je­gyezni a nevem. – ÉVA!

Kinyi­tot­tam a sze­mem, de nem sokat értem el vele, ugyanis a süvítő szél tel­je­sen rám lapí­totta a sátor tete­jét. Ez kívülről bizo­nyára igen vic­ce­sen néz­he­tett ki, én min­den­esetre nem sokat röhög­tem miköz­ben egy­szerre pró­bál­tam eltar­tani magam­tól a sátor­la­pot, és vakon tapo­ga­tózva meg­ke­resni rajta a kijá­ra­tot. Ha a köz­ben álmos kép­pel fel­tá­pász­kodó Éva nem segít, még min­dig keresném.

143/382

Hozzászólások (3):

  1. Magor

    Mond­jad!

  2. zsu

    Mond­jad!

  3. Jakab

    Nagyon jó. Mondjad!

Szólj hozzá!