Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Az iga­zán nagy gyaloglókról

A Cami­nót mél­tató média­hí­rek szinte kivé­tel nél­kül hem­zseg­nek az olyan kife­je­zé­sektől, hogy „hihe­tet­len tel­je­sít­mény”, meg „ember­fe­letti erő­fe­szí­tés”. Nos, a Cami­nót végig­járni tény­leg nem könnyű (vala­mi­vel nehe­zebb, mint mond­juk kocsi­val bicik­lit szál­lí­tani), de a tel­je­sít­ményt sem­mi­kép­pen sem hív­nám hihe­tet­len­nek. Ha pél­dául Dave Kuns­té­hoz hason­lí­tom, akkor egé­szen nevet­sé­ge­sen hihető. Azt is mond­hat­nám, hogy nem nagy kunszt.

A 30 éves Kunst 1970 nya­rá­nak egyik reg­ge­lén (egyéb­ként ugyan­úgy június 20-​​án, mint mi Saint-​​Jeanból) lakó­he­lyéről, a 8500 lakosú ame­ri­kai Wase­cá­ból öccsé­vel Johnny­val, egy Wil­lie Makeit (magya­rul nagy­já­ból: „Kibírja Majd?”) nevű ösz­vér­rel és a zse­bé­ben 1000 dol­lár­ral kisé­tált a házá­ból és neki­vá­gott nyu­gat felé, hogy kör­be­sé­tálja a Földet.

Végül négy év alatt 13 orszá­gon és 4 kon­ti­nen­sen keresz­tül össze­sen 23 300 km-​​t gya­lo­golt, mire vissza­ért Wase­cába, ami­vel per­sze egye­nes út veze­tett szá­mára a Guin­ness Rekor­dok Köny­vébe is, mint az első hiva­ta­los föld körül gya­logló. (Bár egy George Matt­hew Schil­ling nevű fazon állí­tó­lag már 1897 és 1904 között kör­be­sé­tálta egy­szer a Föl­det, ez olyan régen volt, hogy senki sincs aki hitelesíthetné.)

371/382

Szólj hozzá!