Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

A föld­ke­rü­lés per­sze még Kunst­nak sem ment túl könnyen. Út köz­ben sorra sza­kad­tak le a lábá­ról a cipők (21 pár), hul­lot­tak mellőle az ösz­vé­rek (4 db – úgy lát­szik Wil­lie nem bírta ki), kutyák (2 db), és egy tra­gi­kus afga­nisz­táni rab­ló­tá­ma­dás­ban még Johnny öccsét is elvesz­tette. Az tör­tént, hogy Kuns­ték az út alatt az UNICEF-​​nek gyűj­töt­tek, de nyil­ván­va­lóan nem az ösz­vé­rük hátán átve­tett pén­zes­zsák­ban, mint ahogy azt egy afgán újság­író a cik­ké­ben sugallta, hanem úgy, hogy egy­szerűen fel­hív­ták a figyel­met a szer­ve­zetre, és arra biz­tat­tak min­den­kit, hogy támo­gas­sák őket.

Kuns­ték sze­ren­csét­len­sé­gére azon­ban a helyi ban­di­ták olvas­hat­ták a cik­ket, mert egy kihalt hegyi sza­ka­szon éjszaka lecsap­tak rájuk. A kiala­kult lövöl­dö­zés­ben Kunst öccse, John meg­halt, Dave pedig élet­ve­szé­lyes lövés­sel a mel­lé­ben csak úgy élte túl a táma­dást, hogy halott­nak tet­tette magát, amíg a rab­lók a mind­össze 25 dol­lá­ros zsák­mánnyal a zse­bük­ben távoz­tak a hely­szín­ről. Kunst haza­uta­zott, és pár hónap­nyi lába­do­zás és öccsé­nek elte­me­tése után rábe­szélte másik öccsét (Gyere, Pete! Végül is mi bajunk lehet?), hogy a rab­lás hely­szí­nétől együtt fejez­zék be az utat, ha másért nem, leg­alább Johnny öccsük emlékére.

Kunst oda­haza hős lett, és pél­dá­ját később töb­ben is követ­ték, köz­tük a min­den bizonnyal leg­hír­hed­tebb és leg­fur­csább kereszt­nevű Ffyona Camp­bel­lel. A brit nő egé­szen fia­ta­lon, 16 éve­sen kezdte gya­logló kar­ri­er­jét, ami­kor átsé­tált a Brit-​​szigeten, John o' Gro­at­stól egé­szen Lands Endig, és a nagy­já­ból 1000 kilo­mé­te­res út alatt olyan­nyira ked­vet kapott a további séták­hoz, hogy a követ­kező 11 évben össze­sen 31 520 km-​​t meg­téve meg sem állt, amíg körbe nem gya­lo­golta a Földet.

372/382

Hozzászólás:

  1. tragus

    :)

Szólj hozzá!