Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

13

Való­színű­leg Cas­tilla y León mére­tét szim­bo­li­zál­hatja az az óri­ási tábla is, ami a hatá­rá­nál, a préri köze­pén meredt az űrbe. Komo­lyan mon­dom, még éle­tem­ben nem lát­tam ekkorát.

Mivel tud­tuk, hogy Cas­tilla y León három tar­to­má­nya – Bur­gos, Palen­cia és León – három héten és közel 400 kilo­mé­te­ren át lesz majd az ott­ho­nunk, meg­le­hetős izga­lom­mal vár­tuk, és ért­hető okok­ból már az első kilo­mé­te­rektől kezdve pró­bál­tunk vele jó kap­cso­la­tot kiala­kí­tani. Ez mond­juk nem volt nehéz, ugyanis a hatal­mas Cas­tilla y León­ban addig (és azután) soha­sem tapasz­talt szer­ve­zett­ség­gel kényez­te­tik a Jakab-​​zarándokokat.

Az útba eső min­den egyes – hoz­zá­vető­leg 80 – tele­pü­lés ele­jén a leg­első giga­tábla kis­te­sója áll, rajta az éppen aktu­á­lis hely­ség nevé­vel, neve­ze­tes­sé­ge­i­nek (leg­in­kább temp­lo­mok) fény­ké­pé­vel, és egy egy­szerű­sí­tett tér­kép alatt pik­to­gra­mok­kal, amik azt mutat­ták, hogy az adott helyen milyen kényelmi funk­ci­ókra szá­mít­hat­nak az elcsi­gá­zott zarán­do­kok. Ez fal­vak ese­té­ben leg­több­ször csak egy kutat jelen­tett, de nagyobb váro­sok táb­lá­ján ágyat, euró­je­let, kést-​​villát, kávés­csé­szét, mér­le­get, vörös­ke­resz­tet vagy bicik­lin átve­tett vil­lás­kul­csot is találtunk.

183/382

Hozzászólások (5):

 1. Vándor

  Mond­jad!

 2. Anonymus

  Mond­jad!

 3. sosav

  Mond­jad! Én egy hónap­pal később vol­tam a lányommal.Szintén pécsiek vagyunk.Nagyon tet­szik hogy ennyire utá­na­néz­tél min­den­nek, mert sok kér­désre meg­ke­res­ted a választ így nekünk már nem kell:)))))))))Szívesen olvas­nám tovább is.Ott vol­tunk mi is, de egy igaz min­denki Útja más és engem érde­kel ki , hogy élte meg ugyan­azt az utat.

 4. Anonymus

  Mond­jad!

 5. PB

  Mond­jad!

Szólj hozzá!