Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

A camino jelentése

A camino egész egy­szerűen annyit jelent, hogy út, ösvény, és nem is nagyon lehet ehhez mit hoz­záfűzni. Ha nagy­betű­vel írjuk, akkor azt fogja jelen­teni, hogy az Út, ha pedig névelőt is teszünk elé, akkor máris El Camino lesz belőle, ami azt jelenti, hogy Az út, és lefo­ga­dom, hogy máris sokan a híres spa­nyol zarán­dok­útra fog­nak gon­dolni, ha meghallják.

Ha biz­tosra aka­runk menni, akkor hozzá kell tenni a várost is, hogy El Camino de San­ti­ago, ami azt jelenti, hogy A san­ti­a­gói út, de mivel San­ti­a­gó­ból több is van (pél­dául Chile fővá­rosa is az ugye­bár), nem árt ha pon­to­sít­juk, hogy El Camino de San­ti­ago de Com­pos­tela, ami aztán már tény­leg nem hagy semmi két­sé­get afelől, hogy A San­ti­ago de Compostela-​​i útról beszé­lünk, még magya­rab­bul A szent­ja­kab­te­metőcs­kei útról, legen­dá­sabb for­má­já­ban pedig A csil­lag­me­ze­iszent­ja­kabi útról, már ha nem tört bele eddig a nyelvünk.

Aztán úgy lát­szik, hogy az El Camino szó vala­mi­ért meg­ih­leti az embe­re­ket, mert kevéssé ismert zené­szek elő­sze­re­tet­tel neve­zik el így albu­ma­i­kat, és van egy – mi más, mint – japán zene­kar is, amit Caminónak hív­nak. Aztán léte­zik egy El Camino típusú Chev­ro­let, és egy Camino nevű bön­gésző is, Cali­for­ni­á­ban van El Camino nevű kór­ház, és főis­kola, és még egé­szen biz­to­san sorol­hat­nám, ha nem telt volna be ez a lap is.

381/382

Hozzászólások (2):

  1. .......

  2. Anonymus

    csá

Szólj hozzá!