Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

A bot­rány akkor rob­bant ki, ami­kor meg­írta a kaland­ja­i­ról szóló The Whole Story című köny­vet. (Két másik könyve az auszt­rál és afri­kai sza­ka­szok­ról köz­ben már meg­je­lent The Clay of Feet és On Foot Through Africa cím­mel). Állí­tó­lag azért tálalt ki, mert „a hazug­ság ele­ve­nen fel­falta”, és már a heroin is kevés­nek bizo­nyult arra, hogy csi­títsa a lel­ki­is­me­re­tét. Ami­kor aztán már épp azon kez­dett el gon­dol­kodni, hogy meg­öli magát, inkább úgy dön­tött, hogy kiírja magá­ból az igazságot.

A dolog per­sze óri­ási csa­ló­dás volt min­denki szá­mára, és a könyv meg­je­le­nése után a brit újsá­gok elkezd­ték ekézni Ffyo­nát. Guin­nes­sék elko­boz­ták tőle a rekord­jait, ami­ket később még úgy sem kap­ha­tott vissza, hogy újra legya­lo­golta az USÁ-​​ban kiha­gyott részeket.

Másod­szor leg­alább már csak egy kutyát vitt magával.

 

 

 

További nagy gyaloglókról:

Seri­ously Slow: 6 Tra­ve­lers Who Wal­ked Around The World

 

 

 

 

 

 

 

 

374/382

Hozzászólások (7):

 1. Magor

  Tavaly Nor­vé­gia köze­pén talál­koz­tunk egy 70 éves bécsi férfivel,aki biciklivel-​​sátorral ment a Nordcap-​​hoz és ter­vezte Dél felé is az útját.

 2. N

  Van jó néhány Magyar aki ember­fe­let­tire képes. Pl:Itthonról gya­lo­golt Finisterre-​​ig, vagy a Fekete ten­gertől az Alanti óce­á­nig gya­log és brin­gá­val több mint 4000 km-​​t tett meg. Min­den elis­me­ré­sem, annak aki ilyen hosszú és kitar­tást igénylő útra indul és végig is járja.

 3. Én isme­rek vala­kit, aki Pécsről elbi­cik­li­zett Marok­kóba és Iránba, és per­sze vissza is.

 4. Éva

  én is.

 5. N

  Régi álmom való­sul meg idén: Az 1000 éves határ­tól gya­log a Mária úton Buda­pes­tig sze­ret­nék végig­menni.
  Ha sike­rül, akkor jövőre foly­ta­tom Mariacel­lig. Saj­nos egy­szerre nem tudok öt hétre sza­bad­sá­got kivenni.
  üdv: N

 6. Ja, nem is muszáj egy­ben, csak így az a hát­rá­nya, hogy min­dig újra bele kell jönni.

  Ami­kor haza­jöt­tünk, én a Kék­tú­rá­val kezd­tem sze­mezni. Talán egy­szer majd végig is járjuk...

 7. Anonymus

  Negy­ven­ezer kilo­mé­ter gya­lo­go­san:
  http://www.bama.hu/baranya/kozelet/negyvenezer-kilometer-gyalogosan-378380

Szólj hozzá!