Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Köszö­net

Évá­nak, Piros­ká­nak és Pibi­nek, Ben­nek, Fran­cisco de los Cobos Arte­a­gá­nak a Castilla-​​La Mancha-​​i Egye­temről, Aurora Les­tón­nak a San­ti­a­gói Turisz­ti­kai Hiva­tal­ból és Zurina Baezá­nak a La Rioja-​​i Egye­temről. Továbbá tra­gus­nak, Magor­nak, Nor­bi­nak, Zsu­zsá­nak, Viki­nek, Ran­dal­nak, Gabi­nak, MarikaH-​​nak, drum­kri­nak, N-​​nek, drob­szi­nak, Kata­lin­nak, sosav­nak, geri­ku­nak, Ván­dor­nak, PB-​​nek, Jusz­ti­ká­nak, Jakab­nak, Jusz­ti­nak, Lajos az ola­jos­nak, syl­ver­de­vil­nek, Tész­tá­nak, sza­szu­nak, André Teur­cu­e­il­nek, Beá­nak, Funny Chuck­nak, Geb­nek, jakab­nak, Kati­nak, MG-​​nek, Esz­ti­nek, uc-​​nak, zsó­ká­nak, zsu­nak, Anná­nak, Bar­táné Edi­ná­nak, dedi­nek, Edit­nek, EdM-​​nek, Gegé­nek, gp-​​nek, Hunor­nak, Ildi­nek, Imi­nek, janoó­nak, Jucus­nak, kin­gá­nak, kis­bak­i­nak, LI-​​nek, Maggie-​​nek, Mátyás­nak, nát­ron­lúg­nak, nete­zo­nó­nak, per­lá­nak, piros­ká­nak, Te-​​nek, tecá­nak, Zsó­ká­nak, zsol­ti­nak és ter­mé­sze­te­sen a rej­té­lyes Anony­mus­nak. Nél­kü­lük alig­ha­nem sosem értem volna a végére.

 

Ha tet­szett a könyv, láj­kold a bal felső sarok­ban, mondd el kom­ment­ben a lap alján, vagy írj köz­vet­le­nül a turazoltan@gmail.com email címre.

 

369/382

Hozzászólások (45):

 1. N

  Köszö­nöm!
  Élmény volt olvasni sora­i­dat. Üdv. Noémi

 2. Katalin

  Remek volt a beszámoló.Köszönet, ami­ért meg­osz­tot­tad velünk az élmé­nye­ket. üdv. Katalin

 3. Magor

  Még sok szép élmény­ben lehet részetek,ha nyi­tot­tak vagy­tok a ter­mé­szet csodáira.Csodáltam a kitartó és ala­pos kutatómunkádat,ami hasz­nos volt az érdeklődőknek.A kel­le­met­len­sé­gek fele­désbe merül­nek és csak a szép élmé­nyek maradandóak.Sok sikert a könyv kiadásához!

 4. Magor

  Szí­ve­sen olvas­tam a beszámolót,mert mi is végig­men­tünk Fati­má­tól a Pire­ne­u­so­kon át az északi úton/​igaz kocsival/

 5. Tészta

  Öröm volt olvasni a köny­ve­det. Sok sikert kívá­nok a kiadásához !

 6. Viki

  Klassz volt!

 7. janoo

  Tet­szett "az út" beszá­mo­lód, sok­szor mosolyt csal­tál az arcomra. Jó volt olva­sás köz­ben követni merre is jár­tok így leg­alább gon­do­lat­ban ismét végig­jár­tam az utat.
  Köszönöm

 8. Zsuzsa

  Nagyon koszo­nom, hogy meg­osz­tot­tad velunk az elme­nye­i­det. Most mar biz­tos, hogy en is mag­pro­ba­lom veg­ig­jarni az "utat".

 9. uc

  Saj­ná­lom hogy vége. Nagyon jól szó­ra­koz­tam, míg olvas­tam, és máris jön­nek az elvo­nási tünetek :-/

 10. MarikaH

  Köszönjűk szé­pen !

 11. tragus

  Köszö­nöm, a lapo­kat és nagyon örü­lök, hogy össze­hoz­tad ebben a formában...színes lett... lük­tető...
  már alig emlék­szem a leg­első sora­idra... :)
  ez sokal-​​sokkal szebb, gra­tu­lá­lok és azt várom, hogy a követ­kező köny­vedről is érte­sül­jek majd... grat :) )

 12. Köszö­nöm min­den­ki­nek! Örü­lök, hogy tet­szett. Van pár kima­radt szö­veg­rész, amit meg­ír­tam, de végül sehová sem passzol­tak. Ha gon­dol­já­tok ide­te­szem őket a végére.

 13. Magor

  Kiván­csian várjuk!!!

 14. janoo

  Gon­dol­juk.
  Szí­ve­sen elolvasnánk.

 15. Katalin

  Örü­lök, hogy még nincs vége.Légy szi­ves folytasd.

 16. Eni

  Nagyon szó­ra­koz­tató könyv. Ez után asszem nem indu­lok el a cami­nora, mert olyan mintha már végig­jár­tam volna! Köszö­nöm az élményt! Gra­tu­lá­lok és további köny­ve­ket várok tőled!

 17. Köszö­nöm, nagyon tet­szett! Ked­vet kap­tam a zarándoklathoz!

 18. Köszö­nöm!

 19. edmann

  Fan­tasz­ti­kus az élmén­be­szá­mo­lód! Nagyon jó stí­lus­ban írsz, nem lehet meg­unni. Vic­ces, szó­ra­koz­tató, rész­le­tes és külön köszö­net a sok spe­ci­á­lis info­nak, utá­na­né­zés­nek. Nem tudom, hogy ez az első ilyen írá­sod e, eset­leg volt már koráb­ban is, vagy azóta új, de Camino sok más mel­lett ezt is adta neked, te pedig nekünk. Köszön­jük! Talán írás­sal kel­lene fog­lal­koz­nod :)
  Mi 10 nap múlva (2012.07.12) indu­lunk és vágunk neki egy spi­ri­tu­á­li­sabb meg­kö­ze­lí­tés­sel, de biz­tos vagyok benne, hogy ezer­szer eszembe fogsz jutni, mosolyt csalva az arcomra :) !

 20. Köszi edmann, és jó utat! Nem semmi lesz!

 21. mamusz

  Jó a stí­lusa, humora, gör­dü­lé­keny, olvas­má­nyos, élményt, sok isme­re­tet adó! Gratulálok!

 22. sosav

  Végig nagy lel­ke­se­dés­sel olvas­tam és szinte bán­tam , hogy vége .. és most vissza­néz­tem és lám még talál­tam olvasni valót és képe­ket. nagyon örül­tem nekik:) Ilyen­kor min­dig jót nosz­tal­gi­á­zok:) Mi 2 hét­tel előbb vol­tunk az úton mint ti és ha nagyon las­san men­tünk volna akkor talán utol­ér­het­te­tek volna:)Kösz a sok utána járt isme­re­tet sok kér­désre választ kap­tunk amik ben­nünk is fel­me­rült. Még egy­szer köszi

 23. Köszi mamusz!
   
  Köszi sosav! Jól emlék­szem egy előző hoz­zá­szó­lá­sod­ból, hogy a lányod­dal men­tél? Na, az is egy érde­kes fel­ál­lás, klassz lehetett!

 24. Hajni

  Èlvez­tem a beszàmolót,olvasàs köz­ben egyre inkàbb ked­vet kaptam,hogy elindultak!!

 25. Anonymus

  Köszö­nöm ,hogy én is "vele­tek mehet­tem"! Kitűnő írói vénád van. További sike­re­ket és ilyen hoz­zá­ál­lást! Ági

 26. boborján

  Nagyon jól szó­ra­koz­tam, szinte le sem tud­tam tenni, jókat röhög­tem raj­ta­tok, gra­tu­lá­lok hogy végigcsináltátok......meg hogy nem vesz­te­tek össze a végére. Pont egy spi­ri­tu­ás­li­sabb Camino leírás után olvas­tam... kép­zel­he­ted hogy kijött a kont­raszt, :-) ....és iga­zán ettől kap­tam ked­vet! Nagyon szó­ra­koz­ta­tóan írsz, gratula!

 27. Ez volt a leg­jobb amit a Cami­no­ról olvas­tam! Tele volt érde­kes infó­val, és a remek humora..mm..sírva röhög­tem szinte végig! Már az író neve olva­sá­sa­kor dob­tam egy hátast! :) Nagyon jó volt, köszö­nöm! :)

 28. Töké­le­te­sen egyetértek!!!

 29. Farkasdiné Horgosi Mária

  Köszi! Nagyon szu­per könyv, most érik a gon­do­lat ben­nünk, hogy jövőre talán nyár ele­jén bele­vág­junk. Úgy hogy van még elég időnk a fel­ké­szü­lésre, de hát nem lehet elég korán kez­deni fel­ké­szülni akár fizi­ka­i­lag, akár lel­ki­leg, a fér­jem sze­rint elő­ször fej­ben kell eldől­nie, hogy igen nekivágunk,aztán mehet a szer­ve­zés. Ha nem is a 800 km-​​e s sza­kasz­nak (mert való­színű ennyi időre nem tudok elmenni sza­bira) de a Camino Pri­mi­tivo a 324 km-​​vel meg lesz.

 30. Köszi nek­tek is!

 31. Zoli­kám mint most már egy ked­ves ismerő­söm­nek,-
  jó volt a kis köny­ved ezt írom ma 2013-​​juli– 3. án pont 50 nap­pal az indu­lá­som elött

 32. Köszö­nöm, és azt az indu­lást 50 nap múlva még min­dig irigy­lem. Bár­mi­kor vissza­men­nék, ha nem kel­lene annyit gya­lo­golni. :)

 33. Hajni

  Köszönöm,hogy meg­osz­tot­tad velünk az élmé­nye­i­det! Nagyon jókat nevettem,élvezet volt min­den sorod! Hama­ro­san én is undu­lok! Buen camino– t az élet­ben is!

 34. Köszö­nöm.

 35. Nyíri Erzsi

  Ked­ves Zol­tán! Köszö­nöm a sok neve­tést és az érde­kes infó­kat! Már meg­van a repjegyem,május ele­jén én is útra kelek. Az uti­köny­vem tele jegy­ze­tek­kel. A polos­kás alber­get tuti kiha­gyom! :-) Még egy­szer köszi!

 36. Ked­ves Erzsi! Köszi, és jó utat! Azt az alber­get meg talán kita­ka­rí­tot­ták már azóta! Vagy összedőlt...

 37. Nyíri Erzsi

  :-) Bol­dog Karácsonyt!

 38. Köszi, neked is!

 39. Havasi Mónika

  Köszö­nöm! Most vagyok az "Úton", hol­nap beérek
  San­ti­a­góba. Most értem a beszá­moló végére. Sok­szor sírva röhög­tem, majd fél­tem a felém jövő tehe­nektől– bikák­tól, ....:), sok érde­kes, pon­tos infor­má­ció.... és énnis érzem azt a szo­mo­rú­sá­hot, hogy las­san vége...:(. Köszö­nöm mégegy­szer Zol­tán! Mónika ( Pécsről)

 40. Én is köszö­nöm, hogy elol­vas­tad! Min­den jót majd itt­hon Pécsen, a világ máso­dik leg­szebb váro­sá­ban! :)

 41. Ildikó

  Klassz volt, köszi az élményt! :)
  Remé­lem, men­tek még túrázni, és írsz róla.
  :) ))

 42. Örü­lök, hogy elol­vas­tad! Azóta is túrá­zunk, csak nem írok róla... :)

 43. Adri

  Szia.Amiről nem írtál...de engem érdekelne.Milyen fizi­kai vál­to­zá­so­kon men­te­tek át?Állóképesség javult-e?Fogytatok-e? Mennyire viselte meg az ízületeket?

 44. Szia. Gon­do­lom ez min­den­ki­nél más és más lehet. Álló­ké­pes­ség ter­mé­sze­te­sen javult, fogyni nem emlék­szem, hogy fogy­tunk volna, de nem is volt raj­tunk feles­leg. Sze­rin­tem ízü­le­tekre jó hatás­sal volt, a gya­log­lás elég könnyű moz­gás, az ele­jén írok a ter­demről, hogy fájt, de elmúlt. Tulaj­don­kép­pen külö­nö­sebb fel­ké­szü­lés nél­kül is beleedződ­tünk a gya­log­lásba kb egy hét alatt, de ha ezt nem ott aka­rod végig­szen­vedni és van rá indít­ta­tá­sod, elő­ze­tes túrá­zás biz­tos segít.

 45. Rita

  Klassz volt olvasni. Jókat mulattam.

Szólj hozzá!