Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Így ami­kor a vilá­gí­tó­to­rony­tól a parti úton vissza­ér­tünk Finis­ter­rébe, és a túl­ol­da­lon már kifelé tar­tot­tunk a város­ból, a Lan­guszta helyett a másik part felé, balra vet­tük az irányt. Egy ideig a Finisterre-​​fokot a szá­raz­föld­del össze­kötő föld­nyel­ven, szé­pen rend­ben tar­tott kis­ker­tek között halad­tunk, ahol egy karó mellé lepar­kolt sza­már még köve­tett is min­ket egy dara­bon, de aztán véget ért a póráza, és csak csa­ló­dot­tan nézett utá­nunk, ahogy a gya­log­ös­vé­nyen eltű­nünk a pam­pa­fü­ves homokdű­nék mögött.

Már messziről lát­szott, hogy a Playa de Mar de Fora tény­leg nem az a puhá­nyok­nak való part. A hul­lá­mok menny­dör­gés­szerű robaj­jal dön­get­ték a zöldes-​​barnás hínár­ral fedett homok­fö­venyt, és az öböl mind­két olda­lán hatal­mas szik­lák meredeztek.

A homok­hoz egy pal­lók­ból cikk­cakk­ban épí­tett gya­log­járó veze­tett le, és amíg Éva ezen elin­dult lefelé, én úgy dön­töt­tem, hogy a hosszú kutya­go­lást meg­spó­rolva a szik­lá­kon lemászva levá­gom az utat. Ami­kor egy kis köröm­szag­gató kapasz­ko­dás után végül lehup­pan­tam a homokba, éppen az egyik szik­la­mé­lye­dés­ben tanyát vert hippi-​​zarándokok vac­kába csöp­pen­tem. Ezt páran vidá­man, páran össze­hú­zott sze­mek­kel fogad­ták, éppen ezért, mintha csak a leg­kö­ze­lebbi busz­meg­ál­lót keres­ném, felé­jük bic­cen­tet­tem, és a közelről még sok­kal vadabb és kiet­le­nebb part felé indul­tam. Beach­boy bará­tunk sze­rint ezen a part­sza­ka­szon nincs hiva­ta­los bay­watch (bár a Languszta-​​parton sem lát­tam úszó­mes­tert), ezért külö­nö­sen veszé­lyes itt fürdőzni. Talán még emlé­kez­nek, hogy pár oldal­lal ezelőtt írtam a Cami­nón 2010-​​ben elesett zarán­do­kok­ról. Nos, egyi­kük holt­tes­tét épp itt, a Mar de Fora stran­don sodorta partra az óceán.

362/382

Hozzászólások (6):

 1. N

  Mond­jad!

 2. Viki

  Mond­jad!

 3. Zsuzsa

  Mond­jad!

 4. MarikaH

  Mond­jad!

 5. Magor

  Mond­jad!

 6. Jusztika

  Mond­jad!

Szólj hozzá!