Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

A san­ti­a­gói kated­rá­lis felénk néző, nyu­gati hom­lok­zata (amely egyéb­ként a Spa­nyol­or­szág­ban nyo­mott egy-​​, kettő– és ötcen­test is díszíti) hem­zseg a Jakab-​​utalásoktól, a két tor­nya és a közöt­tük futó apró díszí­té­sek pedig azokra a budd­hista temp­lo­mokra emlé­kez­tet­tek, ami­ket a távol-​​keletet bemu­tató – talán Boro­bo­dur­ról vagy Ang­kor­ról szóló – úti­fil­mek­ben lát­tam. Ha a bur­gosi kated­rá­lis égen függő csipke volt, akkor a san­ti­a­gói egy-​​sima-​​egy-​​fordított rozs­dás pán­cél­ing – na nem ronda, vagy ilyesmi, csak nehéz, mint egy jó töl­tött káposzta.

A temp­lom épí­tése 1075-​​ben kezdő­dött, és alig 50 évvel később, 1128-​​ban már fel is szen­tel­ték, ami ne tévesszen meg sen­kit, mert az ere­deti kated­rá­lis egé­szen más­hogy nézett ki. A mos­tani, barokk hom­lok­za­tát csak a 18. szá­zad­ban kapta, hogy meg­óv­ják az idő­köz­ben por­la­dás­nak indult ere­de­tit – a pazar Pór­tico de la Glo­riát – az idő­já­rás viszon­tag­sá­ga­i­tól. A kated­rá­lis bejá­ra­tá­hoz két, cik­cakk­ban fel­felé futó, engem messziről leg­in­kább egy autó­emelőre emlé­kez­tető lépcső­sor veze­tett, amit mintha seb­té­ben, csak akkor épí­tet­tek volna az épü­let­hez, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy a hatal­mas bejá­rati kapuk tíz méter­rel maga­sab­ban van­nak a tér szintjénél.

A lépcső díszes ková­csolt­vas kor­látja mel­lett fel­felé höm­pölygő tömeg sze­ren­csére gyor­san haladt, így az egyik bal oldali ajtón hamar beju­tot­tunk a hűs épü­letbe. Pár lépés­sel bel­jebb, a kated­rá­lis ere­deti bejá­ra­tá­nál, a Pór­tico de la Glo­ri­á­nál azon­ban fur­csa ritu­álé akasz­totta meg a mene­tet. Az ajtón belépő láto­ga­tók egye­sé­vel oda­áll­tak a középső, leg­na­gyobb bolt­ívet ket­té­szelő kar­csú osz­lop elé, és nagy­já­ból mell­ma­gas­ság­ban meg­érin­tet­ték a jobb tenye­rük­kel, mintha csak pihe­nés­kép­pen meg­tá­masz­kod­tak volna rajta pár másodpercig.

323/382

Hozzászólások (3):

  1. Zsuzsa

    Mond­jad!

  2. Norbi

    Mond­jad!

  3. Anonymus

    Mond­jad!

Szólj hozzá!