Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

A leg­rosszab­bat sejtve egy­másra néz­tünk Évá­val, majd kihúz­tam és még egy­szer vissza­dug­tam a kár­tyát. Ami­kor újra bekap­csol­tam a gépet, a kép­ernyő ugyan­olyan fekete maradt, de a homá­lyos kor­rup­ciós váda­kat most a fél­re­ért­he­tet­len No Ima­ges fel­irat vál­totta fel. Évá­val megint egy­másra néz­tünk, és egy néma másod­percre meg­gyá­szol­tuk az elvesz­tett fény­ké­pe­in­ket. Azt, amin a házas­sági évfor­du­lón­kon Cast­ro­je­riz előtt tán­co­lunk a nap­le­men­té­ben; azt, amit a „León Fred” fel­irat­tal ter­vez­tem ott­hon az albumba tenni; azo­kat ami­ken a Hos­pi­tal de Órbigó-​​i zen-​​kert alber­gue budd­hal­el­kü­letű hos­pi­ta­le­rója cse­resz­nyé­vel kínál, és azo­kat is, amik köz­vet­le­nül utána készül­tek a lovas magya­rok­ról: Péterről, ahogy büsz­kén áll két kéz­zel maga elé tar­tott szab­lyá­já­val, mint valami hegy­lakó; azt, amin Gabi, a fele­sége hety­kén ül a lován, mintha csak egy Jane Aus­ten regény­ből lépett volna elő, és azt is, amin biz­ta­tóan átfo­gom a csa­csi nya­kát, és nagy lapát füle­ibe súgom, hogy nincs már sok hátra. Aztán oda­let­tek az astor­gai Gaudi-​​palotáról készült képek; azok, ami­ken az árbocra sze­relt Vas­ke­reszt előtt állunk, és végül az is, amin Tomás temp­lo­mos lovag alberg­jé­nek az udva­rán egy hatal­mas liba és pár bozon­tos kutya tár­sa­sá­gá­ban Éva elhagyja a terepet.

Per­sze ne legyünk tel­he­tet­le­nek, mert a fotó­sza­lo­nos bál­ki­rálynő­nek leg­alább a két másik kár­tyát sike­rült kiír­nia a CD-​​re, csak­hogy valami külö­nös logi­ká­val 5 eurót kért a műve­le­tért. A fris­sen elszen­ve­dett vesz­te­sé­günk­ből éppen csak hogy fel­ocsúdva hitet­le­nül hall­gat­tuk a mér­he­tet­len szem­te­len­sé­get. Pon­to­san azért, hogy a hasonló kínos jele­ne­te­te­ket elke­rül­jük, előtte két­szer is elmu­to­gat­tuk ujja­in­kon az alku pisz­ko­sabb részleteit.

277/382

Hozzászólások (4):

 1. Norbi

  Mond­jad!

 2. Viki

  Mond­jad!

 3. Anonymus

  Mond­jad!

 4. Zsuzsa

  Mond­jad!

Szólj hozzá!