Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

A szel­lem­fa­lu­tól csak alig két kilo­mé­tert kel­lett fel­felé kap­tat­nunk, hogy végül elér­jük a Cruz de Fer­rót, vagyis a Vas­ke­resz­tet, amit nyu­godt szív­vel lehetne egy „út mel­letti kőku­pac köze­pébe szúrt árboc tete­jére csa­va­ro­zott vaskereszt”-nek is hívni. Elég nagy csa­ló­dás volt, és per­ce­kig csak néz­tünk körbe-​​körbe, hogy vajon biz­tos, jó helyen járunk-​​e. A lát­vány Az angol, aki dombra ment fel és hegyről jött le című filmre emlé­kez­te­tett, ami­ben egy walesi falu lakói elha­tá­roz­zák, hogy a köze­lük­ben álló dom­bot pár méter­rel meg­ma­ga­sít­ják, hogy az egyik roman­ti­kus lel­kü­letű tér­ké­pész (Hugh Grant) aztán nyu­godt szív­vel hegy­nek minő­sít­hesse azt. Mivel a Camino leg­ma­ga­sabb pontja csak alig 10 méter­rel fek­szik maga­sab­ban, és mel­les­leg egy min­den tekin­tet­ben jelen­ték­te­len hegy­tető, talán valaki itt is abban remény­ke­dik, hogy idő­vel, ha elég sokan hor­da­nak még köve­ket a kupacra, akkor tény­leg ez lesz a Camino leg­ma­ga­sabb pontja.

Mert állí­tó­lag a zarán­do­kok egy kelta hagyo­mányt követve már évszá­za­dok óta az árboc tövé­nél hagy­nak egy ott­hon­ról idáig cipelt követ. Hogy mi cél­ból, az nem tel­je­sen vilá­gos. Valaki sze­rint a további biz­ton­sá­gos Cami­nó­ju­kat, vagy éppen egy maj­dani vissza­té­ré­sü­ket sze­ret­nék így bebiz­to­sí­tani, de hal­lot­tam már olyan véle­mé­nye­ket is, hogy a zarán­do­kok így hagy­ják maguk mögött a bűne­i­ket az azo­kat jel­ké­pező kővel.

Mielőtt azon­ban job­ban meg­néz­tük volna magunk­nak a neve­ze­tes­sé­get, lete­le­ped­tünk a kihalt, ren­de­zet­len hegy­tetőn egy Jakab bará­tunk tisz­te­le­tére emelt, kegyet­le­nül összeg­raf­fi­ti­zett kis kápolna tor­ná­cán lévő kőpadra, hogy kipi­hen­jük a Camino máso­dik leg­ma­ga­sabb pont­jára való sike­res megérkezést.

269/382

Hozzászólások (11):

 1. Jusztika

  Bol­dog, békés Kará­csonyt kívánok !

 2. Norbi

  Csat­la­ko­zom. Várva a foly­ta­tást :)

 3. Vándor

  Mond­jad!

 4. PB

  Mond­jad! Coelho?

 5. Anonymus

  Mond­jad! Bol­dog Karácsonyt!

 6. Köszö­nöm a jókívánságokat!

  @PB: Köszi a javítást!

 7. Magor

  Mond­jad!

 8. Viki

  Mond­jad!

 9. Katalin

  Mond­jad!

 10. Zsuzsa

  Mond­jad!

 11. Magor

  Mond­jad! A kövek helyett itt a név­ha­lom nő.

Szólj hozzá!