Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Éva kérdő tekin­te­tére vál­lat vonva lete­le­ped­tem egy közel­ben álló padra, neki­lát­tam a szend­vi­csem­nek, és amíg ő az üres peront kém­lelve az ellen­kező irányba nézett, én arra készül­tem, hogy kirán­tom a son­ka­sze­le­tek közé fonnyadt salá­t­a­le­ve­let, és ugyan­az­zal a moz­du­lat­tal a hátam mögött futó sínek közé hajítom.

– Na! – szó­lalt meg hir­te­len Éva, belém der­mesztve a moz­du­la­tot. – Végre valaki!

Balra, a peronra fel­ve­zető lépcső tete­jén egy fia­tal háti­zsá­kos pár buk­kant fel ugyan­olyan zavart tana­ko­dás köze­pette, mint ami­lyet mi is átél­tünk két perce. Ami­kor meg­lát­tak min­ket, meg­könnyeb­bül­ten, fülig érő száj­jal elin­dul­tak felénk. Olasz­or­szág­ból jöt­tek, és – saj­ná­lom, hogy ezt kell mon­da­nom, mert külön­ben nagyon szim­pa­ti­ku­sak vol­tak – esz­mé­let­le­nül ronda ván­dor­bo­to­kat tar­tot­tak a kezük­ben. A vékony, lecsu­pa­szí­tott, gir­be­gurba ága­kon gye­re­kes fara­gás futott végig, és az alju­kat egy-​​egy túl­mé­re­te­zett fekete gumi­sapka – mint fog­pisz­ká­lóra szúrt olaj­bo­gyó – díszítette.

– Óóó, mi csi­nál­tuk – lóbálta meg a saját­ját szé­gyenlős mosollyal a nő, ami­kor kife­jez­tem az elis­me­ré­sem, aztán a férfi a pad mel­lett daga­dozó háti­zsá­ko­mat végig­mérve sza­bad­kozva mesélni kezdte, hogy mivel csak két hétre tud­tak elsza­ba­dulni ott­hon­ról, a Camino első és utolsó száz kilo­mé­te­rét tud­ják csak gya­log meg­tenni, a középső sza­kaszt kény­te­le­nek lesz­nek majd átbuszozni.

Olvas­tam vala­hol, hogy a zarán­dok­la­tot hite­le­sítő Com­pos­tela meg­szer­zé­sé­hez elég az utolsó száz kilo­mé­tert legya­lo­golni, na de erről majd később, mert a lépcsők felől hir­te­len har­sány neve­tés csen­dült, a peron per­cek alatt meg­telt zsi­bongó háti­zsá­ko­sok­kal, elő­ke­rül­tek a gitá­rok, és fel­zeng­tek a Jaka­bot dicsőítő dalok, ami­hez szend­vics­mor­zsá­kat prüsz­kölve azon­nal csat­la­koz­tam én is, ám egy perc után a mel­let­tem éneklő hosszú hajú fia­tal­em­ber egy lát­ha­tat­lan cip­zárt behúzva a szá­ján a kezembe nyo­mott egy 5 euróst.

26/382

Hozzászólások (3):

  1. Magor

    Mond­jad!

  2. drumkri

    Mond­jad!

  3. randal

    Mond­jad!

Szólj hozzá!