Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

A tágas alberg­ben eltöl­tött kel­le­mes éjszaka után más­nap kipi­hen­ten foly­tat­tuk utun­kat León azo­nos nevű tar­to­má­nyi szék­he­lye felé. A város három­napi járó­földre volt Saha­gún­tól, ami köz­ben kide­rült, hogy azért León sem sok­kal izgal­ma­sabb hely Palen­ci­á­nál. Átgya­lo­gol­tunk néhány jel­leg­te­len falucs­kán, amit leszá­mítva a cse­ne­vész fák­kal sze­gé­lye­zett nyíl­egye­nes Camino bosszan­tóan sík és mono­ton tája­kon át veze­tett egy csen­des asz­fal­tút mel­lett. Út köz­ben jó pár­szor hát­ra­pil­lan­tot­tam, mert égtem a vágy­tól, hogy össze­fus­sunk a lovas magyarokkal.

A Cami­nó­nak min­dig is meg­vol­tak a maga sztár­jai. Dante már Az új életben meg­írta, hogy csak az tekint­hető igazi zarán­dok­nak, aki tisz­te­le­tét teszi Szent Jakab sír­já­nál, így jópár tör­té­nelmi sze­mélyről tudni vélik, hogy ellá­to­gat­tak San­ti­a­góba: El Cid, VII. Lajos fran­cia király, Juan Van Eyck és sok spa­nyol király és királynő (köz­tük Iza­bella és Fer­di­nánd) is. A szá­mos egy­házi mél­tó­ság és híres­ség (pél­dául Assisi Szent Ferenc és Loyo­lai Szent Ignác) mel­lett mind a két utolsó pápa is járt San­ti­a­gó­ban. II. János Pál két­szer is, XVI. Bene­dek pedig 2010 novem­be­ré­ben. A jelen celeb­jei közül Paolo Coelho és Shir­ley Mac­La­ine neve a leg­is­mer­tebb, de 1999-​​ben Ant­hony Quinn is meg­tett belőle kisebb sza­ka­szo­kat a Halá­los zarán­dok­lat című három­ré­szes tévé­film fel­vé­te­lei alatt, leg­utóbb pedig Mar­tin Sheen és Emi­lio Este­vez por­tyá­zott a kör­nyé­ken a Cami­nó­ról szóló leg­újabb, 2010-​​es The Way című mozi­juk for­ga­tá­sa­kor. 2004-​​ben Bush elnök lánya, Jenna is meg­tette a Camino utolsó 137 kilo­mé­te­rét és ha jól emlék­szem a spa­nyol foci­csa­pat több tagja is tett olyan foga­dal­mat, hogy neki­vág­nak a Cami­nó­nak, ha meg­nye­rik a dél-​​afrikai világbajnokságot.

232/382

Hozzászólások (3):

  1. Magor

    Mond­jad!

  2. Anonymus

    Mond­jad!

  3. Anonymus

    LOL nekünk Hagyó jutott!

Szólj hozzá!