Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

– Vala­hol erre lehet­nek és nagy­já­ból gya­log­tem­pó­ban halad­nak – szólt közbe békítő­leg a svájci –, úgy­hogy biz­tos talál­koz­tok még velük. Érde­kes csa­pat, az biztos...

– Jaaaa! – helye­selt Ben. – Valami kozá­kok­nak van­nak öltözve, kora­beli egyen­ru­hába, kard­dal meg minden...

– A vezető­jük pedig egé­szen elké­pesztő – ingatta elis­merően a fejét a svájci. – Min­den nyel­ven beszél. Ango­lul, néme­tül, spa­nyo­lul és talán még fran­ci­ául is...

És gon­do­lom magya­rul. Így szü­let­nek a legendák.

Miután beren­dez­ked­tünk, az alber­gue han­gu­la­tá­hoz mél­tat­lan, heve­nyé­szet­ten össze­tá­kolt és átázott zuhany­blokk­ban rendbe hoz­tuk magun­kat, majd a lépcső alján balra nyíló aprócska (és a célra tel­je­sen alkal­mat­lan) taka­rító helyi­ség­ben kimos­tuk az összes ruhán­kat ami nem volt raj­tunk és kite­re­get­tünk az alber­gue mögötti kes­keny siká­tor­ban fel­ál­lí­tott szá­rí­tó­áll­vá­nyo­kon. Ez némi­leg koc­ká­za­tos vál­lal­ko­zás­nak tűnt, ugyanis maga­san felet­tünk, a tető szé­lén egy sor­ban ült Saha­gún összes galambja (bizo­nyára a bebör­tön­zött tár­saik kisza­ba­dí­tá­sára irá­nyuló ter­vet szö­vö­getve) és a föl­dön a fal men­tén vas­tag réteg­ben álló madár­szar mennyi­sé­géből ítélve már nem is kevés ideje.

Este hat is elmúlt mire végre elin­dul­tunk fel­fe­dezni a várost, bár a kihalt utcá­kon nem sok izga­lom várt ránk. Azt azért nem mon­da­nám, hogy Saha­gún nem volt han­gu­la­tos hely, de az egé­szen elké­pesztő, mude­jár stí­lus­ban épült 12. szá­zadi tég­latemp­lo­mot, az Igle­sia de San Tir­sót és a főtér szé­lén kör­ben zsi­bongó étter­me­ket és báro­kat leszá­mítva akár Sás­don is lehet­tünk volna egy vasár­nap délután.

230/382

Hozzászólások (5):

 1. Katalin

  Mond­jad!

 2. Magor

  Mond­jad!

 3. Kati

  Mond­jad!

 4. sosav

  Mond­jad!

 5. PB

  Mond­jad!

Szólj hozzá!