Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Éppen ezért, amíg izgal­ma­sabb vizekre gya­lo­go­lunk, hadd mesél­jek el egy ide­vágó tör­té­ne­tet I. János Károly spa­nyol királyról.

Min­den idők leg­nép­szerűbb ural­ko­dója 2006. augusz­tu­sá­ban ellá­to­ga­tott Orosz­or­szág egy távoli szeg­le­tébe, Volog­dába, és ha már ott volt – és ha már ott­hon nem lehet – fan­tasz­ti­kus bátor­sá­gá­ról tanú­bi­zony­sá­got téve egyet­len lövés­sel lepuf­fan­tott egy med­vét. Amit a király való­színű­leg nem tudott az az, hogy a zab­mező köze­pén kalin­kázó, jólét­ben kigöm­bö­lyö­dött, Mit­ro­fán névre hall­gató medve a közeli Nov­lensz­koje tele­pü­lés egyik farm­ján lakó házi­a­sí­tott pél­dány volt, és nem tel­je­sen vélet­le­nül járt arra.

A haj­tók ugyanis a vona­kodó Mit­ro­fánt (aki a hely­be­liek egy­be­hangzó állí­tása sze­rint az eset előtt min­dig is jóke­délyű és barát­sá­gos volt) még az éj leple alatt a hely­színre szál­lí­tot­ták, egy kis vodkás-​​mézzel leitat­ták, és még haj­nal­ha­sa­dás előtt a mező szé­lén álló ket­recből egye­ne­sen a csőre töl­tött éjj­el­látó táv­csö­ves pus­ká­val rá váró spa­nyol király elé noszogatták.

Bár az orosz Kom­mer­szant napi­lap által meg­szellőz­te­tett kínos szto­rit a király azon­nal leta­gadta, a volog­dai kor­mányzó pedig később cáfolta is, a spa­nyol király­nak már 2004-​​ben is meggyűlt a baja a kör­nye­zet­védők­kel. Akkor azt sérel­mez­ték, hogy a király egy romá­niai láto­ga­tása alkal­má­val lete­rí­tett kilenc med­vét, akik közül az egyik ráadá­sul vem­hes is volt.

Na, de hol is tar­tot­tam? Hogy Palen­cia unal­mas? Mi sem bizo­nyítja ezt job­ban, mint hogy itt szen­vedi végig min­den Jakab-​​zarándok a Cami­nón leg­hosszabb – a hang­za­tos nevű Car­rión de los Con­des és Cal­za­dilla de la Cueza közé eső – 17,2 kilo­mé­te­res kiet­len szakaszát.

217/382

Hozzászólások (5):

 1. Magor

  Mond­jad! Néha a medi­tá­ció is hasznos!

 2. uc

  házi­a­sí­tott

 3. Köszi uc!

 4. MoMo

  ej-​​ej, kirá­lyuk megint bajba került:
  http://www.borsonline.hu/news.php?hid=56208
  http://hvg.hu/vilag/20120416_brigitte_bardot_spanyol_kiraly

 5. MoMo

  azt tud­tá­tok, hogy gye­rek­ko­rá­ban lelőtte az öccsét?
  http://www.karpatinfo.net/bulvar/2012/04/12/korhazban-kiralyi-unoka-majdnem-agyonlotte-magat

Szólj hozzá!