Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Nem vic­ce­lek, én spe­ciel azt sem gon­dol­tam volna, hogy Spa­nyol­or­szág­ban élnek még egy­ál­ta­lán med­vék. A szto­rit más­nap Fró­mista egyik árnyas terecs­ké­jén lévő bár­ban mesélte el nekünk egy spa­nyol macsó olyan büsz­kén, mintha leg­alábbis a med­vé­nek druk­kolt volna. Útköz­ben jópár­szor lát­tuk már a fér­fit (leg­in­kább hátul­ról), ahogy len­dü­le­tes lép­tek­kel, a mobil­te­le­fon­jába dör­mögve elgya­lo­gol mel­let­tünk. Mint a bár­ban kide­rült róla, egé­szen kivá­lóan beszélt ango­lul és egy spa­nyol szer­ve­zet­nél dol­go­zott az ország kiha­ló­ban lévő vad­ja­i­nak a meg­men­té­sén. A becsü­le­tes nevét sosem tud­tuk meg, ezért a spa­nyo­lokra egyéb­ként nem jel­lemző magas ter­mete, szé­les válla és feke­tén csil­logó gön­dör haja miatt azt javas­lom, hogy hív­juk csak egy­szerűen Zeusznak.

– Szí­vós volt az öreg... – csó­válta a fejét Zeusz. – Ami­kor a medve végül ott­hagyta, szo­rí­tó­kö­tés­sel elál­lí­totta a vér­zést a lábán és 2 kilo­mé­tert gya­lo­golt a leg­kö­ze­lebbi faluig. Nagy sze­ren­cséje volt...

– Hát az nem nagy sze­ren­cse, ha az embert meg­tá­madja egy medve – szólt közbe Éva.

– Igaz... – bólin­tott Zeusz –, pláne, hogy erre­felé már csak alig 100 él belőlük.

És ami azt illeti, nem is sokáig. Zeusz sze­rint jelen­leg a bar­na­medve Spa­nyol­or­szág leg­ve­szé­lyez­te­tet­tebb állat­faja, mind­össze 200 túl­élő­vel, amiből a Pire­ne­u­sok­ban már csu­pán csak egy tucat él. Bár a 90-​​es évek végén fran­cia kol­lé­gák­kal elin­dí­tot­tak egy bete­le­pí­tési prog­ra­mot (Szlo­vé­ni­á­ból hur­col­nak ide bar­na­med­vé­ket az aka­ra­tuk elle­nére), a helyi pász­to­rok állí­tó­lag min­dent meg­tesz­nek, hogy hát­rál­tas­sák a dolgot.

Egye­dül a vadá­szok tűn­nek lelkesnek.

214/382

Hozzászólások (2):

  1. PB

    Mond­jad! Azért nekem annak ide­jén izgal­mas volt a tehén­csorda közé keve­redni Jákó­ban (vagy Kadark­úton) a meg­pa­kolt brin­gá­val. Most is magam előtt látom a szar­va­kat.
    Apropó álla­tok: első Horseface-​​ből hibá­dzik az r.

  2. sosav

    Mond­jad!

Szólj hozzá!