Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Jó pár órát sétál­gat­tunk a kated­rá­lis cikor­nyás falai közt, kápol­nák­ból ki-​​be, végig a Harry Pot­ter fil­me­ket idéző nyu­godt kerengőn, és ami­kor végez­tünk sem siet­tünk vissza a háti­zsá­kok­hoz. Ha már ilyen sze­ren­csé­sen ala­kult a sor­sunk, előbb anda­log­tunk egyet a vad­re­gé­nyes Arlan­zón folyó men­tén futó árnyé­kos sétá­nyon, majd kör­be­sé­tál­tuk a kör­nyező utcács­ká­kat és tere­ket. Még egy vásár­csar­nokba is beté­ved­tünk, ami meg­hök­kentően hason­lí­tott az ott­ho­ni­ak­hoz, és vissza­felé lefény­ké­pez­ked­tünk a kated­rá­lis mel­letti tér egyik pad­ján ücsörgő, turis­ták szor­gos kezei által fényesre fog­do­sott bronz pereg­ri­nó­val is.

Aztán min­den jónak vége sza­kad egy­szer. Vissza­vet­tük a háti­zsá­ko­kat, és elin­dul­tunk kifelé Bur­gos­ból, ami a kis park­ja­i­val és ren­de­zett, tiszta és tágas lakó­ne­gye­de­i­vel sok­kal kel­le­me­sebb élményt nyúj­tott, mint befelé menet. A város­ból kiérve szinte azon­nal vissza­ke­rül­tünk a búza­mezők közé, és pár falun át elju­tot­tunk egy domb­tetőn álló kutas pihenő­höz, ahol letá­bo­roz­tunk, és meg­ün­ne­pel­tük a 300. kilométerünket.

Más­nap reg­gel egé­szen kipi­hen­ten és izga­tot­tan indul­tunk útnak. Egy­részt, mert együtt reg­ge­liz­tünk egy rend­kí­vül szim­pa­ti­kus Anna nevű svéd zarán­dok­kal, más­részt aznap két érde­kes hely is várt ránk. Az egyik egy Arroyo Sam­bol nevű oázis-​​albergue, amely több zarán­dok egy­be­hangzó állí­tása sze­rint „fan­tasz­ti­kus ener­gi­á­kat sugá­roz” és „az uni­ver­zum egy misz­ti­kus kis meg­ál­lója”, a másik pedig egy Hon­ta­nas nevű tele­pü­lés, ami két­ség­te­le­nül nem ígért ennyi spi­ri­tu­a­li­tást, viszont Anna úti­könyve sze­rint a Jakab-​​zarándokok ingyen csob­ban­hat­tak egyet a falu strand­ján. Nem is tudom, hogy melyi­ket vár­tuk jobban.

202/382

Hozzászólások (3):

  1. Magor

    Mond­jad!

  2. PB

    Mond­jad!

  3. sosav

    Mond­jad!

Szólj hozzá!