Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

Kolum­busz sike­rei per­sze csak tovább fokoz­ták a spa­nyo­lok becs­vá­gyát, ami­nek ered­mé­nye­ként 1519-​​ben útnak indult Magel­lán, hogy meg­ke­rülje a föl­det. Bár a leg­töb­ben úgy tud­ják, hogy ez neki sike­rült leg­elő­ször a vilá­gon, a három évig tartó kalan­dos uta­zást várat­la­nul félbe kel­lett sza­kí­ta­nia, ami­kor a Fülöp-​​szigeteknél egy helyi­ek­kel vívott csa­tá­ban meg­halt. Az útnak induló 234 emberből egyéb­ként mind­össze 18-​​an tér­tek haza, a flotta leg­ki­sebb hajó­ját pedig San­ti­a­gó­nak hív­ták, és vala­hol a haza­úton, Dél-​​Amerika part­ja­i­nál süllyedt el egy vihar­ban, úgy­hogy szin­tén nem ért körbe.

Egyéb­ként ami­óta írni kezd­tem ezt a köny­vet, lépten-​​nyomon Jakab nevébe bot­lok. Azt már írtam, hogy Heming­way elő­sze­re­tet­tel keresz­telte el írá­sa­i­nak főhő­seit ked­venc apos­to­lunk után, de hogy is hív­ják min­den tit­kos ügy­nö­kök kirá­lyát? Naná, hogy Bond, James (vagyis Jakab) Bond. A bal­ke­zes gitá­ro­zás kirá­lyát? Jimmy (James) Hend­rix. Min­den gyí­kok kirá­lyát? Jim (James) Mor­ri­son. Aztán ott van még James Dean, James Brown és a mi Zámbó Jimmynkről se feled­kez­zünk meg, aki­nek a neve per­sze való­já­ban Imre, viszont sem­mi­lyen híres­em­be­res fel­so­ro­lás­ból nem marad­hat ki.

Nem­rég kíván­csi­ság­ból bepö­työg­tem egy szá­mí­tó­gé­pes atlasz kereső­jébe, hogy „San­ti­ago”, lenyom­tam az Enter-​​t és izga­tot­tan figyel­tem, ahogy elkezd nyúlni a gör­gető­sáv, és egyre csak sora­koz­nak fel a talá­la­tok. A „San­ti­ago” 256, egy másik vál­to­zata a „San Diego” további 130 talá­la­tot adott (nagy­részt mind a világ spa­nyo­lok által „újon­nan” fel­fe­de­zett terü­le­tein), aztán követ­ke­zett a „St. James” és vál­to­za­tai (mint pél­dául a St. Jac­ques) 51, majd a „Jakob” és tár­sai (főleg német nyelv­te­rü­le­ten) 36 találattal.

155/382

Szólj hozzá!