Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

9

Bár folya­ma­to­san „a” Cami­nó­ról beszé­lek, San­ti­ago felé való­já­ban ren­ge­teg zarán­dokút fut, ame­lyek nevei leg­több­ször azt a helyet vissz­han­goz­zák, ahon­nan a pereg­ri­nók útnak indul­nak raj­tuk (a kakukk­to­jás Vía de la Plata, vagyis Ezüst Út kivé­te­lé­vel, ami Sevil­lá­ból indul, és mel­les­leg semmi köze sincs az ezüst­höz). Ennek meg­fe­lelően van Camino Ing­lés, Camino Por­tu­gués, Camino Mad­rid és Camino Fran­cés is, amely utób­bit egyéb­ként mi is tapos­tuk az összes útra kelő háti­zsá­ko­sok három­ne­gye­dé­vel együtt, mert­hogy a Fran­cia Út a leg­nép­szerűbb mind közül.

És bár végül min­den út San­ti­a­góba vezet, ezen Cami­nók több­sége nem önálló, pusz­tán csak a Fran­cés főá­gá­hoz csat­la­kozó mel­lék­vo­na­lak. Ilyen pél­dául a szin­tén Fran­cia­or­szág­ból induló, tőlünk északra, a ten­ger­part­tal pár­hu­za­mo­san haladó Camino del Norte (ami nem sok­kal San­ti­ago előtt, Arzú­ánál egye­sül a Fran­cés­sel), vagy a tőle kicsit délebbre (a Fran­cés és a del Norte között) futó Camino Pri­mi­tivo is, amely a nevé­vel ellen­tét­ben nem ostoba zarán­do­kok­nak való, hanem maga az Ere­deti Út (bár sokan meg­kérdő­je­le­zik, hogy tény­leg az lenne), és kicsi­vel még előbb, Meli­dé­nél csat­la­ko­zik majd hozzánk.

122/382

Hozzászólások (3):

  1. Gabi

    Mond­jad!

  2. Anonymus

    Mond­jad!

  3. Magor

    Mond­jad! Lourdes-​​Jaca-​​Pamplona felé is megy egy C.út

Szólj hozzá!