Fotóalbum
Túrá Zoltán: ¡CARAMBA!
Zene

– Csak ott van rajta extra vas­ta­gí­tás, ahol a láb nagyobb igény­be­vé­tel­nek van kitéve – tette hozzá, ami­kor látta raj­tam, hogy le vagyok nyűgözve.

– Tény­leg nem rossz – for­gat­tam a kezem­ben a zok­nit, majd az árcé­du­lára pil­lantva elke­re­ke­dett a sze­mem: 3490 Ft! Drá­gább a Win­kem­nél, és való­színű­leg több annál is, mint amit az elmúlt 12 hónap­ban össze­sen zok­nira költöttem.

Miután az üzlet elma­radt, a leher­vadt moso­lyú, ám ren­dít­he­tet­len eladó kikí­sért min­ket a bolt­ból, és köz­ben azt is elme­sélte, hogy – és most nem vic­ce­lek – léte­zik tef­lon­szá­las túra­zokni is, ami „a jó csú­szási együtt­ha­tója révén nem dör­zsöli ki a láb­fe­jet, mint­egy 50 szá­za­lék­kal csök­kentve a víz­hó­lyag kiala­ku­lá­sá­nak a veszé­lyét”. Mielőtt kilép­tünk volna az ajtón, a fickó még a bolt kata­ló­gu­sát is a kezembe nyomta, ami ellen elő­ször ref­lex­szerűen til­ta­koz­tam, de aztán végül elfo­gad­tam, és nem is bán­tam meg, mert a lapoz­ga­tása klasszi­sok­kal javí­totta az aznap esti vacso­rát követő boroz­ga­tás hangulatát.

A kiad­vány dús­kált ugyanis az olyan csá­bító aján­la­tok­ban, mint a hang­za­tos Cool­max Cot­ton Crew névre keresz­telt póló, amely „szá­mos tevé­keny­ség­hez bát­ran hord­ható, külön­böző idő­já­rás köze­pette is” – már ha az ember nem saj­nál kiadni 7990 forin­tot egy sima, fehér, rövid ujjú pólóra.

Aztán ott volt a ked­ven­cem, a Nepal Ext­reme fan­tá­zi­a­nevű bakancs is, kis­polszki áron 59 990-​​ért, ami a bolond­nak is meg­éri, főleg ha figye­lembe vesszük, hogy olyan anya­gok van­nak bele­építve, mint „Synergy hőszi­ge­telő bélés”, „Ibi-​​Thermo hőszi­ge­telő talp­bé­lés” vagy „Vib­ram cse­rél­hető talp” – bár­mik is legye­nek ezek.

12/382

Hozzászólások (10):

 1. drumkri

  Mond­jad!

 2. Magor

  Mond­jad! Mi ez ?Zokni rek­lám? Ha a túra­cipőbe dupla zok­nit használsz,nem töri fel a sarkad.Indulj már el!

 3. randal

  A zok­ni­kér­dés nem elha­nya­gol­ható. Mondd csak.

 4. Gabi

  Mond­jad!

 5. Anonymus

  Mond­jad!

 6. geriku

  Mond­jad!

 7. Anonymus

  Mond­jad!

 8. jakab

  az egyik dolog amit tanul­tam a cami­nón, hogy maga az út a lényeg, nem a meg­ér­ke­zés! mondjad!

 9. Túrá Z-né

  Magor!
  Ha az elő­ké­szü­le­tek nem érde­kel­nek, javas­lom, hogy nézz vissza 5–6 nap múlva, mert csak később indulunk.

 10. drobszi

  Mond­jad!

Szólj hozzá!